Thursday, December 19, 2013

Faber continues to be harsh on the Fed

  QE will never end.

 

Marc Faber News

Nouriel Roubini Blog

Jim Rogers News

Bob Janjuah News

Gary Shilling News

Warren Buffett News

Dennis Gartman

Doug Kass News

Suze Orman News